Formacions Productors

Com fer un bon dossier, per Berta Canivell de la productora guanyadora del Premi Dossier PMP 2023 –  Nitght Walk Films

19 de gener 2024,

Recomancions per fer un bon dossier de producció de la mà de Berta Canivell, de la productora Nitght Walk Filmsguanyadora del Premi Dossier, atorgat en l’edició del 2023 de la incubadora per a productores “Producers Meet Producers” (PMP).

 

Versió en català

COM FER UN BON DOSSIER

per Berta Canivell

 

EL DOSSIER – LES PRIMERES IMATGES I L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Benvolgudes i benvolguts, estic contenta de poder compartir amb vosaltres aquest article, i espero de tot cor que us serveixi.

Primerament, m’agradaria deixar clar que tot el que hi escric aquí està basat en els meus criteris i experiència personals, única i exclusivament.
En l’art dels dossiers no hi ha normes escrites. Però després d’haver assistit a alguns tallers aïllats, alguna classe i a molts pitchings professionals, he intentat concentrar les claus més importants que vull que compleixin els dossiers dels meus projectes.

Seguidament us deixo un llistat de punts en l’ordre en que jo solc treballar-los, enmarcats en dos grans apartats: MEMORIA DE DIRECCIÓ I MEMORIA DE PRODUCCIÓ

1. Portada (importantíssima): és la primera imatge que veurà la persona que el rebi. Marcarà el mood, el to i les intencions. Ha de tenir el poder de transmetre l’essència de la pel·lícula.

2. Sinopsi i logline: és molt complicat redactar aquests dos textos. La sinopsi ha d’explicar la història però a mi m’agrada donar-li un toc de relat perquè sigui mes agraïda de llegir i enganxi. El logline ha de sintetitzar l’essència, és com el cartell de la peli però en paraules. Demanar opinions a tercers externs al projecte.

3. Fitxa tècnica: títol, idioma, duració, gènere, format, director/a, productores, pressupost aproximat (depenent de a qui li enviem)

4. Carta d’intencions / Nota del/la director/a: abans de submergir el lector en el projecte, expliquem-li d’on neix i quins neguits o interessos té el director/a. En aquesta carta, jo sempre intento que el director hi escrigui amb el cor a la mà. Que parteixi de la part emocional, no la racional. La part racional ve després, en les decisions creatives.

5. Tractament visual i sonor: aquí és on es veu la personalitat del director, i ha de saber explicar com vol narrar aquesta història.

6. Personatges: descripció dels trets característics dels protagonistes, no cal ser molt extens, sinó concrets. És un bon espai per poder nombrar referents de personatges, si en tenim.

7. Referents: sempre és millor menys que més. A vegades un popurri pot ser molt liós per algú que llegeix el nostre projecte de 0. També considero que és un apartat lliure on hi podem posar referents tant de cinema com de pintura, fotografia, o qualsevol altre disciplina que realment ens ajudi a encaminar el mood.

8. TEASER o Videopitch: si tenim ocasió de poder rodar un teaser en condicions que realment reflecteixi el concepte de la pel·lícula, sempre ajudarà molt a aconseguir aliats. Però abans de donar aquest pas, s’ha de plantejar molt bé què rodar. En el cas d’un videopitch del director o directora, si és un projecte molt personal sempre és positiu poder personificar qui hi ha darrera, i veure com s’expresa i quins punts forts pot tenir. Aquests punts ja entren dins la memòria de producció:

9. Biofilmografia del director/a + enllaços dels seus anteriors projectes audiovisuals (no cal que siguin estrictament de cine)

10 . Biofilmografia del productor/a

11. Historial de la productora

12. Notes de producció: la carta del productor/a on reflexar perquè ha triat subhastar els propers anys de la seva vida en aquest projecte i no un altre.

13. Casting: si tenim càsting tancat mostrar-lo i explicar perquè hem triat a cada actor i actriu, tant si la decisió és de street càsting o professional. I si no tenim càsting tancat, proposta ideal de càsting i motius.

14. Pla de finançament: ha de tenir coherència i ha d’estar ben formulat d’intensitats i xifres.

15. Pla de treball: un calendari del projecte on resumidament hi mostrem les etapes i les metes que volem aconseguir. Coherència de dates i timings. En el sector un productor sap amb els ulls tancats quan es tarda en aixecar cada tipus de projecte.

16. Pla de rodatge: divisió de les escenes per dies i on es vegi altra vegada la coherència de número de pàgines de guió per dia. També es veu amb facilitat un pla de rodatge realista i un d’imaginari.

17. Pla de distribució: punt important on haurem de buscar assessorament d’un company/a distribuïdor si volem ser professionals i coherents amb el nostre projecte. Jo aquí també premio més la realitat que els somnis del director i el productor. Tots voldríem estrenar a Cannes o Berlin, però el nostre projecte hi encaixa en la línia editorial? El calendari presentat en el pla de treball concorda ambl’estrategia de l’estrena? Una mínima explicació on raonem el perquè de les decisions de distribució. Si tenim contracte de distribució firmat, millor que millor, com tot, suma credibilitat i desperta més interès si anem de la mà amb algú que no pas si anem sols.

18. PDF agrupats de les cartes d’interès firmades si en tenim.

19. Contraportada: informació de contactes i agraïment.

 

Recordem que un dossier no és un guió, és un element per vendre el projecte. L’objectiu? Que qualsevol persona pugui entendre quin projecte té entre mans. Sobretot molta imatge. El text ha de ser concret, precís i atractiu de llegir.
Considero que hem de ser creatius i deixar-nos guiar pel nostre instint. Per exemple si en el nostre projecte és molt important l’estètica, podem intercal·lar pàgines on només hi surtin imatges sense text que complementin la lectura, o frases cèlebres d’algú que ens inspira, o una cançó. La creativitat per a mi és molt important i sempre tindrà més punts un dossier creatiu que busca l’originalitat, l’elegància i l’atmosfera. Si nosaltres no tenim coneixements de disseny o d’estètica, val la pena encarregaraquesta tasca a algú professional. És la primera inversió important que necessitarem, i és imprescindible fer-la.

“Hem de tenir clar que un dossier és un document viu, que es transforma a mesura que avancem en les fases de producció”

Per aquest motiu a mi m’agrada tenir un dossier mare, d’on trec totes les versions necessàries per a cada moviment, i en els idiomes pertinents. El dossier mare sol ser el més extens on aglutino tota la informació.

Un cop tenim fet el dossier, ve una qüestió important, quan, com i a qui enviem el dossier?
Triar el moment i la manera d’enviar els materials és delicat. Tenir paciència, evitar a tota costa enviar el dossier en el primer mail que creuem amb una persona, intentar sempre establir un primer contacte per obrir la porta adequadament. No és el mateix enviar-li el dossier a un possible coproductor que a un representant d’actors, un cap d’equip o un inversor privat. Cada un d’ells té interessos molt diferents en el projecte. Per tant, sempre que enviem el dossier assegurem-nos d’afegir o treure la informació justa i necessària.
Com molt bé mencionava la companya Clara Julian en el seu article, un productor va amb el temps just i nosaltres hem de ser conscients de la quantitat de projectes que hi ha voltant pel món. Però com he dit al principi, aquesta és la meva humil opinió. La qual està en constant aprenentatge i evolució.

Molta sort, companyes i companys.


Versión en castellano:

 

CÓMO HACER UN BUEN DOSSIER

por Berta Canivell

EL DOSSIER: LAS PRIMERAS IMÁGENES Y LA ESENCIA DEL PROYECTO

Queridas y queridos, estoy contenta de poder compartir con ustedes este artículo, y espero de todo corazón que les sea útil.

En primer lugar, me gustaría dejar claro que todo lo que escribo aquí está basado en mis criterios y experiencia personales, únicamente.

En el arte de los dossieres no hay normas escritas. Pero después de haber asistido a algunos talleres aislados, alguna clase y a muchos pitchings profesionales, he intentado concentrar las claves más importantes que quiero que cumplan los dossieres de mis proyectos.

A continuación, les dejo un listado de puntos en el orden en que suelo trabajarlos, enmarcados en dos grandes apartados: MEMORIA DE DIRECCIÓN Y MEMORIA DE PRODUCCIÓN

1. Portada (importantísima): es la primera imagen que verá la persona que lo reciba. Marcará el mood, el tono y las intenciones. Debe tener el poder de transmitir la esencia de la película.

2. Sinopsis y logline: es muy complicado redactar estos dos textos. La sinopsis debe explicar la historia, pero a mí me gusta darle un toque de relato para que sea más agradable de leer y enganche. El logline debe sintetizar la esencia, es como el cartel de la peli pero en palabras. Pedir opiniones a terceros externos al proyecto.

3. Ficha técnica: título, idioma, duración, género, formato, director/a, productoras, presupuesto aproximado (dependiendo de a quién se lo enviemos).

4. Carta de intenciones / Nota del/de la director/a: antes de sumergir al lector en el proyecto, expliquémosle de dónde nace y qué inquietudes o intereses tiene el director/a. En esta carta, yo siempre intento que el director escriba con el corazón en la mano. Que parta de la parte emocional, no la racional. La parte racional viene después, en las decisiones creativas.

5. Tratamiento visual y sonoro: aquí es donde se ve la personalidad del director, y debe saber explicar cómo quiere narrar esta historia.

6. Personajes: descripción de los rasgos característicos de los protagonistas, no hace falta ser muy extenso, sino concretos. Es un buen espacio para poder nombrar referentes de personajes, si los tenemos.

7. Referentes: siempre es mejor menos que más. A veces, un popurrí puede ser muy confuso para alguien que lee nuestro proyecto desde cero. También considero que es un apartado libre donde podemos poner referentes tanto de cine como de pintura, fotografía, o cualquier otra disciplina que realmente nos ayude a encaminar el mood.

8. TEASER o Videopitch: si tenemos la oportunidad de poder rodar un teaser en condiciones que realmente refleje el concepto de la película, siempre ayudará mucho a conseguir aliados. Pero antes de dar este paso, se debe plantear muy bien qué rodar. En el caso de un videopitch del director o directora, si es un proyecto muy personal siempre es positivo poder personificar quién está detrás, y ver cómo se expresa y qué puntos fuertes puede tener. Estos puntos ya entran dentro de la memoria de producción:

9. Biofilmografía del director/a + enlaces de sus anteriores proyectos audiovisuales (no es necesario que sean estrictamente de cine).

10. Biofilmografía del productor/a.

11. Historial de la productora.

12. Notas de producción: la carta del productor/a donde se reflexiona sobre por qué ha elegido invertir los próximos años de su vida en este proyecto y no en otro.

13. Casting: si tenemos casting cerrado mostrarlo y explicar por qué hemos elegido a cada actor y actriz, tanto si la decisión es de street casting o profesional. Y si no tenemos casting cerrado, propuesta ideal de casting y motivos.

14. Plan de financiamiento: debe tener coherencia y estar bien formulado en intensidades y cifras.

15. Plan de trabajo: un calendario del proyecto donde resumidamente mostremos las etapas y las metas que queremos alcanzar. Coherencia de fechas y timings. En el sector, un productor sabe con los ojos cerrados cuánto se tarda en levantar cada tipo de proyecto.

16. Plan de rodaje: división de las escenas por días y donde se vea nuevamente la coherencia del número de páginas de guion por día. También se ve con facilidad un plan de rodaje realista y uno imaginario.

17. Plan de distribución: punto importante donde tendremos que buscar asesoramiento de un colega distribuidor si queremos ser profesionales y coherentes con nuestro proyecto. Yo aquí también premio más la realidad que los sueños del director y el productor. Todos querríamos estrenar en Cannes o Berlín, pero ¿nuestro proyecto encaja en la línea editorial? ¿El calendario presentado en el plan de trabajo concuerda con la estrategia del estreno? Una mínima explicación donde razonamos el porqué de las decisiones de distribución. Si tenemos contrato de distribución firmado, mejor que mejor, como todo, suma credibilidad y despierta más interés si vamos de la mano con alguien que si vamos solos.

18. PDF agrupados de las cartas de interés firmadas si las tenemos.

19. Contraportada: información de contactos y agradecimiento.

Recordemos que un dossier no es un guion, es un elemento para vender el proyecto. ¿El objetivo? Que cualquier persona pueda entender qué proyecto tiene entre manos. Sobre todo mucha imagen. El texto debe ser concreto, preciso y atractivo de leer. Considero que debemos ser creativos y dejarnos guiar por nuestro instinto. Por ejemplo, si en nuestro proyecto es muy importante la estética, podemos intercalar páginas donde solo salgan imágenes sin texto que complementen la lectura, o frases célebres de alguien que nos inspire, o una canción. La creatividad para mí es muy importante y siempre tendrá más puntos un dossier creativo que busca la originalidad, la elegancia y la atmósfera. Si nosotros no tenemos conocimientos de diseño o de estética, vale la pena encargar esta tarea a alguien profesional. Es la primera inversión importante que necesitaremos, y es imprescindible hacerla.

“Debemos tener claro que un dossier es un documento vivo, que se transforma a medida que avanzamos en las fases de producción”

Por este motivo, a mí me gusta tener un dossier madre, de donde saco todas las versiones necesarias para cada movimiento, y en los idiomas pertinentes. El dossier madre suele ser el más extenso donde aglutino toda la información.

Una vez tenemos hecho el dossier, viene una cuestión importante, ¿cuándo, cómo y a quién enviamos el dossier?

Elegir el momento y la manera de enviar los materiales es delicado. Tener paciencia, evitar a toda costa enviar el dossier en el primer correo que cruzamos con una persona, intentar siempre establecer un primer contacto para abrir la puerta adecuadamente. No es lo mismo enviar el dossier a un posible coproductor que a un representante de actores, un jefe de equipo o un inversor privado. Cada uno de ellos tiene intereses muy diferentes en el proyecto. Por lo tanto, siempre que enviemos el dossier asegurémonos de añadir o quitar la información justa y necesaria.

Como muy bien mencionaba la compañera Clara Julian en su artículo, un productor va con el tiempo justo y nosotros debemos ser conscientes de la cantidad de proyectos que hay rondando por el mundo. Pero como he dicho al principio, esta es mi humilde opinión. La cual está en constante aprendizaje y evolución.

Mucha suerte, compañeras y compañeros.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *